fbpx

BI Fundamentals Algemene Voorwaarden

Opgesteld: 1 januari 2023 | Bijgewerkt: 18 augustus 2023

Financieel Advies Waarschuwing

De door BI Fundamentals verstrekte informatie in de web- en/of mobiele applicatie (platformen) is feitelijke informatie of algemeen advies. Het is gebaseerd op de resultaten van ons analysemodel.

BI Fundamentals is een handelsnaam van Beleggingsinstituut B.V. te Volendam.
Elk advies op deze website is slechts algemeen advies en is opgesteld zonder rekening te houden met uw doelstellingen, financiële situatie of behoeften. U dient niet te vertrouwen op enig advies en/of informatie op deze website en voordat u een investeringsbeslissing neemt, raden wij u aan te overwegen of dit geschikt is voor uw situatie en passend financieel, fiscaal en juridisch advies in te winnen.

Account aanmaken

Om een ​​account aan te maken, moet je:

 • Minimaal 18 jaar oud zijn;
 • Je hebt het wettelijke recht en de mogelijkheid om een ​​juridisch bindende overeenkomst met ons aan te gaan;
 • Je stemt ermee in dat wij de platformen gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. 

Definities

 1. Beleggingsinstituut B.V. (De handelsnaam van Beleggingsinstituut B.V. is BI Fundamentals):, gevestigd te Volendam onder KvK nr. 52690822
 2. Klant: degene met wie Beleggingsinstituut B.V. een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Beleggingsinstituut B.V. en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Beleggingsinstituut B.V.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Algemeen

 1. Beleggingsinstituut B.V. staat niet onder toezicht van de AFM. Beleggingsinstituut B.V. staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Beleggingsinstituut B.V. noch betrokken medewerkers van Beleggingsinstituut B.V. kunnen voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen, financiële gevolgen en uitkomsten daarvan instaan. Beleggingsinstituut B.V. geeft geen garantie of verklaring omtrent juistheid en volledigheid van ter beschikking gestelde informatie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Beleggingsinstituut B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie.
 2. Beleggingsinstituut B.V. verleent geen beleggingsadvies in de betekenis van de Wet op het financieel toezicht en de in de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) opgenomen begrippen. Beleggingsinstituut B.V. voert evenmin vermogensbeheeractiviteiten uit. Voor beleggingsadvies of vermogensbeheer dat is toegesneden op uw individuele situatie en de toetsing op geschiktheid en passendheid van uw beleggingen dient u zich te richten tot uw eigen beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.
 3. Beleggingsinstituut B.V. adviseert u nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met uw beleggingsadviseur vooraleer posities in de financiële markten aan te gaan. Beleggingsinstituut B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie vanuit Beleggingsinstituut B.V. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeuren of medewerkers van Beleggingsinstituut B.V., waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal. 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Beleggingsinstituut B.V. hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Beleggingsinstituut B.V. hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Beleggingsinstituut B.V. te allen tijde wijzigen.
 3. Indien partijen voor een dienstverlening door Beleggingsinstituut B.V. een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 
 4. Beleggingsinstituut B.V. is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Beleggingsinstituut B.V. de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Beleggingsinstituut B.V. heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Beleggingsinstituut B.V. prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Beleggingsinstituut B.V. op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betaling

Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode plaats te vinden. Dit kan binnen veertien dagen na verzending van de factuur of door middel van automatische incasso. Bij de totstandkoming van de automatisch incasso-overeenkomst wordt het verschuldigde bedrag voor de eerste periode eenmalig betaalt via iDEAL in verband met identificatie van de abonnee. Voorts worden de verschuldigde bedragen geïncasseerd door middel van een door de abonnee afgegeven doorlopende machtiging. Is de betaling niet op tijd binnen, dan zullen aanmaningskosten in rekening worden gebracht. Indien ook na aanmaning de betaling niet ontvangen is, is Beleggingsinstituut B.V. gerechtigd het abonnement eenzijdig met onmiddellijke ingang te beëindigen en eventuele schadevergoeding te vorderen. Uw lidmaatschap gaat in na ontvangst van uw betaling op de bankrekening van Beleggingsinstituut B.V.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Beleggingsinstituut B.V. gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Beleggingsinstituut B.V..
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Beleggingsinstituut B.V. zijn verplichtingen opschorten, totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Beleggingsinstituut B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Beleggingsinstituut B.V., dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Beleggingsinstituut B.V. te betalen.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Beleggingsinstituut B.V. enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Beleggingsinstituut B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Beleggingsinstituut B.V. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Beleggingsinstituut B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Beleggingsinstituut B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Beleggingsinstituut B.V.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Beleggingsinstituut B.V. de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Beleggingsinstituut B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Beleggingsinstituut B.V. en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Beleggingsinstituut B.V. schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen.
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Intellectueel eigendom

 1. Beleggingsinstituut B.V. behoudt alle intellectuele-eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele-eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beleggingsinstituut B.V. (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Beleggingsinstituut B.V. ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Beleggingsinstituut B.V. waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Beleggingsinstituut B.V. schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant.
  • Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  • Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 10.000
  • Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 50.000
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Beleggingsinstituut B.V. waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Beleggingsinstituut B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Beleggingsinstituut B.V. geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Beleggingsinstituut B.V. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Beleggingsinstituut B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Beleggingsinstituut B.V. uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Beleggingsinstituut B.V. in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Beleggingsinstituut B.V. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Beleggingsinstituut B.V..
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Beleggingsinstituut B.V. ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Aansprakelijkheid Beleggingsinstituut B.V.

 1. Beleggingsinstituut B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Beleggingsinstituut B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Beleggingsinstituut B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Beleggingsinstituut B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreken van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Beleggingsinstituut B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Beleggingsinstituut B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Beleggingsinstituut B.V. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Beleggingsinstituut B.V. in verzuim is.
 3. Beleggingsinstituut B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Beleggingsinstituut B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Beleggingsinstituut B.V. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Beleggingsinstituut B.V. kan worden toegerekend in een van de wil.
 2. Van Beleggingsinstituut B.V. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Beleggingsinstituut B.V. kan worden verlangd.
 3. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 4. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Beleggingsinstituut B.V. 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort. Totdat Beleggingsinstituut B.V. er weer aan kan voldoen.
 5. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 6. Beleggingsinstituut B.V. is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Beleggingsinstituut B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Beleggingsinstituut B.V. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Beleggingsinstituut B.V.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Beleggingsinstituut B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Beleggingsinstituut B.V. is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.